Dojo Kun

Training Goals and Precepts

The dojo kun are the guiding principles of the dojo (the place where one practices karate), and of karate training in general. Here are the original Shotokan dojo kun established by Gichin Funakoshi:

Hitotsu! Jinkaku kansei ni tsutomuru koto!
(Seek perfection of character)

Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto!
(Be faithful)

Hitotsu! Doryuku no seishin o yashinau koto!
(Endeavor)

Hitotsu! Reigi o omonzuru koto!
(Respect others)

Hitotsu! Kekki no yu o imashimuru koto!
(Refrain from violent behavior)